top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

Unvanı: PARS OYUN VE YAZILIM A.Ş.
Ticaret Sicil: Bursa / Çekirge
Adresi: Konak mahallesi 1.badem sokak no:26 lotus iş merkezi 7.kat 88 numaralı bağımsız B blok Nilüfer/BURSA

Email: info@parsgamestudio.com
Website: www.parsgamestudio.com

1.İşbu sözleşme metnindeki her tür kullanım, organizasyon ve tasarruf sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet, aksi belirtilmedikçe veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, münhasıran ve tek başına PARS OYUN VE YAZILIM A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “PARS OYUN VE YAZILIM” olarak anılacaktır.) mülkiyetindedir. ‘’PARS OYUN VE YAZILIM’’ ibaresi PARS OYUN VE YAZILIM A.Ş.’nin münhasır markasıdır. Kullanıcı, PARS OYUN VE YAZILIM’in 5846 sayılı Kanun kapsamında 21./25. madde hükümlerinde tanımlanan “İşleme, Çoğaltma, Yayma, İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklar ve manevi haklarına uygun hareket etmeyi ve haksız yararlanmaya sebep olacak işlem ve eylemlerde bulunmamayı taahhüt eder.


2.Kullanıcı, PARS OYUN VE YAZILIM’e ait  her türlü harita, karakter, ürün, hizmet ve servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde işbu Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okumuş, anlamış ve kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tabi tutulduğu kullanım esas ve usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı, uygulamadan ayrılmayı ve sunulan ürün ve/veya hizmetlerden istifade etmemeyi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmamayı kabul eder. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini PARS OYUN VE YAZILIM’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur. Kullanıcı işbu sözleşme ile ilgili soru, görüş ve önerilerini ve sözleşme ile ilgili müzakerelerini info@PARS OYUN VE YAZILIMgames.com üzerinden gerçekleştirme hakkına sahiptir.

3.İşbu sözleşmede, uygulamada sunulan hizmet ve/veya ürünlerin arz ettikleri özelliklerin veya bunlara ilişkin yenilik yahut değişikliklerin dikkate alınması veya yeni ürün ve/veya hizmet türlerinin edilmesi gibi sebeplerle zaman zaman yapılabilecek olan her nevi tadil veya güncellemeleri tek başına yapma hak ve yetkisi münhasıran PARS OYUN VE YAZILIM’e ait olup burada bahse konu değişiklik veya yenilikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren Kullanıcılar için bağlayıcı şekilde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Kullanıcı, bu siteyi kullanmakla burada bahse konu sözleşmede değişiklik veya yeniliklerini takip edip bilgi sahibi olmayı, yapılan değişikliklerin kendisine bildirilmesi ile bağlayıcı şekilde yürürlülüğe girmiş olacağını kabul ve taahhüt eder.


4.Kullanıcı tarafından kodların aktifleştirilerek şans biletine dönüştürülme süresi, 1 yıldır. Bahse konu işlemin ediniminde yahut bunlara dair diğer her nevi tasarrufta bulunulması da dahil olmak üzere kullanılmayan şans biletinin kullanım hakkının veya yetkisinin kısmen veya tamamen sınırlandırılması yahut sonlandırılması hak ve yetkisi münhasıran PARS OYUN VE YAZILIM’e aittir.


5.Kullanıcılar uygulamadaki unsurların PARS OYUN VE YAZILIM’in yazılı izni olmaksızın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu marka hükümleri , 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu eser hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümleri gibi ilgili mevzuat hükümlerinde yer bulan müstesna hükümler haricinde kişisel veya ticari hiçbir faaliyetinde, gelir elde etme amacı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanmayacağını, kullandırmayacağını, bu neviden eylem veya girişimleri desteklemeyeceğini; mezkur kullanımlar veya bunların kapsamında sunulan başka ürün ve/veya hizmetleri edinmeyeceğini, edinmesi halinde dahi bunları uygulamada sunulan ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı şekilde kullanmayacağını, aksi durumun tespiti halinde PARS OYUN VE YAZILIM’in kullanıcı hesap veya işlemleri hakkında her nevi hukuki, teknik veya idari tedbir yahut kısıtlamayı uygulama hak ve yetkisi bulunmaktadır.


6.Kullanıcının üyeliğine son vermesi ya da uygulamayı silmesi durumunda PARS OYUN VE YAZILIM’ten herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan eder. Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması için hukuki sebep olmaması durumunda işbu gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın yazılı talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. PARS OYUN VE YAZILIM, kullanım koşullarının ihlali halinde uygulamanın kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan diğer Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya sistemin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

 
7.Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlal nedeniyle PARS OYUN VE YAZILIM'in tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda PARS OYUN VE YAZILIM herhangi bir sorumluluk kabul etmez. PARS OYUN VE YAZILIM, uygulamadaki mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, uygulamadaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Uygulamadaki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında PARS OYUN VE YAZILIM, uygulama için herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. PARS OYUN VE YAZILIM, uygulamada elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu PARS OYUN VE YAZILIM kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.


8.PARS OYUN VE YAZILIM tarafından Kullanıcı’ya sunulan ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, her nevi uygulama içi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler yerel ve uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku ve diğer ilgili yasalar ve sözleşmeler ile hukuken korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamı bizatihi ve münhasıran PARS OYUN VE YAZILIM’in mülkiyetindedir. PARS OYUN VE YAZILIM bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. PARS OYUN VE YAZILIM’in sitede sunulan her nevi ürün veya hizmet yahut oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda PARS OYUN VE YAZILIM’in kast ve ağır ihmal kapsamındaki sorumluluğu hariç olmak üzere, kullanıcı ve/veya oyuncuların PARS OYUN VE YAZILIM’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, burada sayılanların tamamının PARS OYUN VE YAZILIM’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Kullanıcı, bu sözleşmeyi kabul etmeleriyle birlikte PARS OYUN VE YAZILIM hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette PARS OYUN VE YAZILIM’in kast ve ağır ihmal kapsamındaki sorumluluğu hariç olmak üzere PARS OYUN VE YAZILIM’e rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

9.PARS OYUN VE YAZILIM tarafından bu siteden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde PARS OYUN VE YAZILIM Kullanıcı bu hizmetlere erişimini uygulama veya web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. PARS OYUN VE YAZILIM’in bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.


10.Kullanıcı, uygulama hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak PARS OYUN VE YAZILIM aleyhine veya PARS OYUN VE YAZILIM’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcılar bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması amacıyla kendilerine sunulan veya kendilerince oluşturulan kullanıcı adı veya parola gibi erişim araçlarının güvenliği ve bunların 3. kişilerce ele geçirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından tek başına mesul olup buna aykırı eylem ve işlemlerinin sonuçlarından bizatihi ve tamamından tek başına mesuldürler. Kullanıcı veya oyuncular PARS OYUN VE YAZILIM tarafından sunulan oyunlardaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Oyuncu veya kullanıcı, PARS OYUN VE YAZILIM tarafından sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet yahut oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder. PARS OYUN VE YAZILIM, uygulama içinde karakterlerini ivazlı veya ivazsız ticarete konu etmeleri ve bu konudan haberdar olunması halinde karakteri alan ve satanın üyeliklerine son verme hakkını saklı tutar.


11.Kullanıcı, uygulamaya erişim sağlamak ve PARS OYUN VE YAZILIM ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanılması amacıyla oluşturduğu her nevi kullanıcı hesaplarının ve bu hesapların içerdiği nick name, profil resmi, ad-soyad, yaş, bölge, kayıt bilgileri, cinsiyet, favori oyunlar, arkadaş listesi, rütbe vb. bilgi ve içeriklerin bu sözleşmeye uygun şekilde olmak üzere arama motorlarında ve site içeriği vasfında olmak üzere 3. kişiler tarafından yapılan aramalarda görüntülenebilir ve erişilebilir nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

12.Kullanıcı, uygulamadaki hizmetlerin ve PARS OYUN VE YAZILIM’in hak sahibi olduğu her nevi platformda sergileyeceği olumsuz davranışların karşılığında, daha önceden PARS OYUN VE YAZILIM tarafından belirlenmiş olan “Davranış Kuralları”na uyacağını ve karşılığında PARS OYUN VE YAZILIM tarafından gerçekleştirilecek olan yaptırımları kabul eder. PARS OYUN VE YAZILIM, “Davranış Kuralları”na gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fakat sitede yayınlamak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahip olup kullanıcı bu surette yapılan tüm tadil veya güncellemelerin yayınlama tarihinden itibaren geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği uygulamada paylaşamaz ve uygulamayı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, uyuşturucu ve tütün mamüllerini övücü ve teşvik edici beyanlarda bulunamaz, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında beyanlarda bulunamaz, Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici,  yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca uygulama altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı'ya aittir. PARS OYUN VE YAZILIM, uygulamada, Kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin uygulamada yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu nevi kullanım durumlarından kaynaklı PARS OYUN VE YAZILIM tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabileceğini ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri PARS OYUN VE YAZILIM tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabileceğini bildiğini beyan eder.


13.Uygulamadaki tüm karakterler, objeler, cisimler gibi her türlü ürün hayal ürünü olup, gerçek kişilerle ve nesnelerle tesadüfi benzerlikler içerebilir. Kullanıcılar, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlandıkları sırada, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkı başta olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edici isim, işaret, sembol veya logoları kullanmayacaklarını, 3. Kişi veya kurumların hak ve yetkilerini ihlal eder eylem veya işlemlerde bulunmayacaklarını, yasalara aykırı eylem veya işlemler tesis etmeyeceklerini, aksi durumun tespiti halinde PARS OYUN VE YAZILIM’in kullanıcı ve hesaplarına dair her nevi geçici veya sürekli tedbiri tatbik yetkisini haiz olduğunu kabul ve taahhüt ederler.


14.Kullanıcı, işbu Kullanım sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, PARS OYUN VE YAZILIM’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, PARS OYUN VE YAZILIM'in üyeye karşı Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma ve üyeliğe son verme hakkı saklıdır.


15.PARS OYUN VE YAZILIM, uygulamanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, uygulamayı kullanmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


16.Kullanıcı, uygulamaya katılımının varsa yasal temsilci, veli veya vasi onayını gerektirebileceğini bildiğini kabul eder. Böyle bir lüzumun söz konusu olduğu hallerde (yaş küçüklüğü, kısıtlılık vb.) Kullanıcı ilgili yasal temsilcisinin, veli veya vasisinin katılım öncesi tam ve gereği bilgilendirilmesini sağlayarak yahut bu amaçla PARS OYUN VE YAZILIM'e ilgili ve gerekli bilgiler ileterek gerekli yasal izinlerin almayı ve alınmasının sağlanması için destek talebinde bulunmayı kabul eder. Kullanıcının işbu Sözleşme’yi kabul ederek uygulamaya katılması bu şekilde bir yasal temsilci onayına tabi olmadığına dair beyan ve taahhütütü vasfında olup bunun aksine bir durumun vuku bulması halinde bunun sonuçları PARS OYUN VE YAZILIM'e karşı ileri sürülemez ve/veya bu husus PARS OYUN VE YAZILIM'e karşı herhangi bir talebe konu edilemez. Hesaptan yapılan bütün alışverişler de bu denetime dahildir. 
Kullanıcı, başka bir gerçek veya tüzel kişi adına veya ticari amaçlarla hesap oluşturamaz veya hesabı kullanamaz veya herhangi bir uygulama hizmetini kullanamaz. Sitedeki oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Site üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler veli yada vasisinin denetimiyle icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.


17.Kullanıcı, uygulamadaki bilgilerini 3. kişilerle paylaşmışsa veya hesabına ait bilgileri güvenli hale getirmemiş ise, hesapta meydana gelecek tüm kayıplardan (hesabın kaybolması veya kullanılması da dâhil olmak üzere) her işlemden sorumlu olduğunu kabul eder.


18.Kullanıcı, işbu Sözleşme’deki hükümlerin uygulanmasında PARS OYUN VE YAZILIM’in hata yaptığını düşünmesi yada bu duruma itiraz etmek istemesi halinde, durumun incelenebilmesi için durumun detayını destek kısmından iletmeyi kabul eder. Ancak, inceleme esnasında PARS OYUN VE YAZILIM tarafından hesabınızı askıya alınabilecek olmakla birlikte Kullanıcı’nın bu askıya alma işlemine yönelik itiraz hakkınız bulunmaktadır.


19.Kullanıcı, uygulamayı ticari amaçlarla değil, sadece kişisel amaçlarla kullanacağını ve PARS OYUN VE YAZILIM tarafından sadece eğlence amacıyla kullanılması için sınırlı bir lisans verildiğini kabul eder. Bu lisans münhasır değildir, devredilemez ve geri alınabilir. Kullanıcı’nın uygulamadaki hesabını kapatması halinde, uygulamayı kullanmak için verilen lisanslar da derhal sona erecektir. Kullanıcı, fikri hakları ve sınai hakları PARS OYUN VE YAZILIM’in mülkiyetinde olan uygulamayı satmak, kopya etmek, takas etmek, ödünç vermek, üzerlerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak kod türetme işlemi yapmak, tercüme etmek, kiralamak, teminat olarak göstermek, aktarmak, yayınlanmak, devretmek ve dağıtmak hakkına sahip değildir. PARS OYUN VE YAZILIM, uygulamadaki kullanıcı hesapları, bilgisayar yazılımları, başlıklar, nesneler, eserler, karakterler, karakter adları, sohbet kayıtları, oyun kayıtları ve yayımları, yerler, yer adları, hikâyeler, diyaloglar, sloganlar, karaktere özgü söylemler, resimlemeler, grafikler, yapı veya manzara çizimleri, animasyonlar, sesler, besteler ve kayıtlar, sanal ürünler, oyun parası, görsel-işitsel efektler, karakter benzerleri, işletim yöntemleri ve oynanış da buna dâhil olarak her türlü işlemin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser statüsünde olup mali ve manevi haklarının tek sahibidir.


20.Kullanıcı işbu Sözleşme ile PARS OYUN VE YAZILIM’in markaları, hizmet markaları, ticari unvanları, logoları, alan adları, sloganları ve ticari markaları asla kullanamayacağı da kabul eder.


21.Kullanıcı, PARS OYUN VE YAZILIM’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı, PARS OYUN VE YAZILIM ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacağını kabul eder.


22.Kullanıcı, PARS OYUN VE YAZILIM’in kast ve ağır ihmal haricinde ve Kullanıcı hesabının imhası, iptali, değiştirilmesi, tahrif edilmesi, hacklenmesi ve niteliği her ne olursa olsun başka tür hasar veya kayba konu olması halinde, PARS OYUN VE YAZILIM’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaktır.

23.Kullanıcı iletmiş olduğu görüntü, ses, video, metin gibi dış dünyaya açıklaması halinde bu görüntü, ses, video ve metnin tüm dünyada ve süresiz olarak geçerli olan, gayrı kabili rücu, alt-lisans konusu olabilen, aktarılabilen, devredilebilen, münhasır olmayan, bilinen gerçek veya gelecekteki her tür ortamda, ticari olan-ticari olmayan her ne amaçla olursa olsun kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama, değiştirme, tercüme etme, türev ürünlerini üretme, halka temsil etme, halka iletme, dijital olarak uygulama, yapma, yaptırma, satma, satışa sunma ve ithal etme hakkını herhangi bir telif ücreti söz konusu olmaksızın PARS OYUN VE YAZILIM’e vermektedir.


24.Kullanıcı, makul bir şekilde başka bir oyuncu için hile oluşturduğunu veya oluşturabileceğini düşünülebilecek bir eyleme katılması, dolandırıcılık veya sosyal manipülasyon yoluyla da olsa bu sürece katılması Davranış Kuralları kapsamında süresiz olarak uygulamadan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi sebebi olacağını kabul eder.


25.Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun, yetkilendirilmemiş olan her tür üçüncü şahıs programı kullanmak, Mod’lar, Hack’ler, hile yazılımları, script’ler, bot’lar, trainer’lar ve herhangi bir şekilde uygulama ile etkileşime giren otomatikleştirme programları kullanmak, uygulamaya ilişkin her tür iletişimi araya girerek izleyen, taklit eden veya yeniden yönlendiren yetkisiz üçüncü şahıs programlarının tümü ve PARS OYUN VE YAZILIM tarafından bilgi depolamak için kullanılan hafıza bölgelerinde dolaşarak uygulama üzerinden bilgiler toplayan yetkisiz üçüncü şahıs programlarının kullanılması süresiz oyundan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi sebebidir.


26.PARS OYUN VE YAZILIM, hileyi ve bilgisayar korsanlığını önlemek, uygunsuz davranışları sınırlamak ve uygulamayı iyileştirmek için Kullanıcı’nın oyun içi işlemleri izlemek, takip etmek ve denetleme hakkına sahiptir.

27.İnternet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. PARS OYUN VE YAZILIM tarafından sitede sunulan her nevi ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer tüm içeriklerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı PARS OYUN VE YAZILIM tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde PARS OYUN VE YAZILIM’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Siteden veya uygulamadan sunulan veya yayınlanan her nevi oyunların, ürün ve/veya hizmetlerin yahut diğer içeriklerin ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan PARS OYUN VE YAZILIM sorumlu tutulamaz.

28.PARS OYUN VE YAZILIM, uygulamada üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı'dan temin edilen "Kişisel Bilgiler"i (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. 

PARS OYUN VE YAZILIM tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://www.PARS OYUN VE YAZILIMgames.com/ linkini tıklayıp izinlerini iptal etme ve ticari iletim gönderim listesinden çıkmaları gerekmektedir. PARS OYUN VE YAZILIM, işbu ticari ileti red etme linki aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. 


Hukuki Sebep:


•Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,


•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


•Tarafınızca alenileştirilmiş olması,


•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


•Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Amaçlar:


•Elektronik posta ile eser konumundaki oyundaki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,


•Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,

•Yeni hizmetler (oyun içi karakter, turnuvalar vb.) hakkında bilgi vermek,


•PARS OYUN VE YAZILIM ile işbirliği içinde olan firmalar tarafından doğrudan pazarlama yapmak,


•Gerektiğinde oyun ve uygulama ile ilgili Kullanıcıyla temas kurmak,


•Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,


•Dolandırıcılık ve hile gibi oyun kurallarına aykırı işlemlerin tespiti,


Şu kadar ki, PARS OYUN VE YAZILIM yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Kullanıcı’nın sağladığı verilerin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak PARS OYUN VE YAZILIM’e bağlı veya PARS OYUN VE YAZILIM ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir.
Kullanıcı, PARS OYUN VE YAZILIM’den kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve PARS OYUN VE YAZILIM kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup, eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. PARS OYUN VE YAZILIM işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

PARS OYUN VE YAZILIM tarafından Kullanıcı’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;
 

Kişisel ve İletişim Verileri:

Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer Veriler:

Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Sosyal Ağ Bilgileri:

Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Adres Verileri: Kullanıcının bulunduğu konuma göre turnuva ve etkinlik bilgisi geçilmesi için kullanılmaktadır.

PARS OYUN VE YAZILIM, yasal çerçevede bir dava, takip veya talep olmadığı sürece Kullanıcı’nın uygulamayı kullanmalarından ötürü oyuna, uygulamaya giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. PARS OYUN VE YAZILIM’in Kullanıcı’ya sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.
Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine PARS OYUN VE YAZILIM tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri PARS OYUN VE YAZILIM tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. PARS OYUN VE YAZILIM tarafından sunulan oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; kullanıcı, ziyaretçi ve üyelerin e-posta, ip, oyuncu adı ve şifresi gibi verilerini oyunun diğer kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilmesini temin edebilmek için inceleyebilir ancak bunları PARS OYUN VE YAZILIM yetkilileri dışında diğer hiçbir kişiye iletemez. 


Kullanıcı, 6698 sayılı Kanun madde 11 kapsamında PARS OYUN VE YAZILIM’e İlgili Kişi sıfatıyla şu hak için başvurma hakkına sahiptir;


•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


•İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


•Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


•Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,


•Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


•Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


•İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


29.Uygulamada sunulan hizmet ve/veya ürünlerle yahut diğer içeriklerle bağlantılı olarak PARS OYUN VE YAZILIM ve PARS OYUN VE YAZILIM'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcı’ya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması Kullanıcı bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Kullanıcılar, bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını, uygulamayı veya oyunları işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi ürün ve hizmetleri kullanmakla kabul etmiş olurlar. Bu bende konu bildirimler kullanıcının sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmak amacıyla ve / veya kayıt işlemleri sırasında kendi istek ve iradeleri ile beyan ettikleri iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilir. Kullanıcılar, bu bende konu bildirimleri almak istemedikleri takdirde yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kendilerine sunulan bildirim üyelik listesinden ayrılmak istediklerine dair seçeneği https://www.PARS OYUN VE YAZILIMgames.com/ linki üzerinden seçerek mezkur bildirim listesinden ayrılma hak ve olanağını haizdir.


30.Uygulama üzerinden yapılan her nevi işlem ve işlem bedelleri kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğinin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Siteden veya uygulamadan ücret mukabili sunulan ürün ve/veya hizmetler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen mahiyette olup bu ürün ve/veya hizmetler bakımından Mesafeli Satış Yönetmeliği madde 15/1-ğ gereği;
“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” cayma hakkı kullanılamaz.

31.Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde PARS OYUN VE YAZILIM veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri uygulamanın ara yüzü üzerinden banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin PARS OYUN VE YAZILIM tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.


32.Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik mümkün olan tedbir ve önlemler alınmıştır. Kullanıcının ödeme sitesinde yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlardan ve maruz kalabileceği dolandırıcılık gibi hukuka aykırı işlemlerden ve bu işlemlere karşı işletilecek tazmin mekanizmasından PARS OYUN VE YAZILIM mesul değildir. PARS OYUN VE YAZILIM kendi sistemin Kullanıcıların kredi kartı ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileri kaydetmemektedir. 


33.PARS OYUN VE YAZILIM üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden PARS OYUN VE YAZILIM sorumlu değildir. PARS OYUN VE YAZILIM güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. 

34.İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde PARS OYUN VE YAZILIM ticari defter ve elektronik kayıtları HMK madde 193 gereği münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. 


35.PARS OYUN VE YAZILIM ile Kullanıcı arasında PARS OYUN VE YAZILIM tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.


36.Kullanıcı’nın tüketici sıfatından kaynaklı uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

bottom of page