top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

PARS OYUN VE YAZILIM A.Ş. (“PARS OYUN VE YAZILIM”) kişisel verilere ilişkin aşağıdaki kuralları benimsemiştir. PARS OYUN VE YAZILIM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları kullanıcılarımızın ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. PARS OYUN VE YAZILIM işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Facebook, Google Plus v.b. sosyal platform profillerinizi kullanarak sosyal ve mobil oyunlarımıza bağlanıp oyunlarımızı oynadığınızda bahsi geçen platformlara bizimle paylaşma izni verdiğiniz ölçü ve sınırlarda; müşteri desteği veya teknik destek hizmeti almak için 'bize ulaşın' talebinde bulunduğunuzda; PARS OYUN VE YAZILIM'un haber bültenine abone olduğunuzda; geri bildirimlere, anketlere veya yarışmalara katıldığınızda ve/veya PARS OYUN VE YAZILIM sitelerini kullandığınızda verileriniz ilgili mevzuat hükümleri uyarınca PARS OYUN VE YAZILIM tarafından işlenmektedir. PARS OYUN VE YAZILIM, sosyal ve mobil oyunlarını oynayan kullanıcıların hiçbir kişisel verisini direkt kaynağından toplamamakta sadece Facebook, Google Plus vb. sosyal platform profilleri ile oyun oynayan kullanıcıların bilgilerini ilgili platformların kullanıcılardan aldıkları izin çerçevesinde bahsi geçen platformlardan toplamaktadır.

PARS OYUN VE YAZILIM kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile vermiş olduğunuz izin çerçevesinde sosyal platform profil bilgilerinizi; IP adresiniz aracılığıyla elde edilen konum bilginizi; cihaz ve tarayıcı bilgilerinizi; gezinme bilgilerinizi ve mobil analiz veya Google Analytics aracılığıyla elde ettiğmiz oyunlarımızı kullanım alışkanlıklarınız ve oyun içi veya dışı kullanıcı aksiyonlarınızı; toplayacak, işleyecek, güvenli olarak saklayacak ve anılan bilgilerinizin tamamını veya bir kısmını anonimleştirmek kaydı ile üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

PARS OYUN VE YAZILIM, ayrıca iş başvurusunda bulunmak için web sitemize özgeçmişinizi gönderdiğinizde ve PARS OYUN VE YAZILIM'un web sitesine özgeçmişinizi yüklediğinizde genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

PARS OYUN VE YAZILIM, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek ve anonim hale getirmek kaydı ile üçüncü kişilere açıklayabilecek ve devredebilecektir.

 

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

-İletişim için elektronik mail adresi ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

-Kullanıcılarımıza uygun hizmetlerimizin sunulması,

-Kullanıcılarımıza özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, her türlü pazarlama ve reklam faaliyeti ile elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonları, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,

-Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

-Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

-Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek,

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

-Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, PARS OYUN VE YAZILIM tarafından; insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım, adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak, başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek.

PARS OYUN VE YAZILIM ile paylaşılan kişisel veriler, PARS OYUN VE YAZILIM gözetimi ve kontrolü altındadır. PARS OYUN VE YAZILIM, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kullanıcılarımıza uygun hizmetlerin sunulması, kullanıcılarımıza özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, her türlü pazarlama ve reklam faaliyeti ile elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonları, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek amacıyla kullanıcılarımıza ait kişisel veriler anonim hale getirilmek kaydıyle iş ortaklarmız ile paylaşılmaktadır.

Diğer durumlarda ise kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcılarımızın izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcılarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden PARS OYUN VE YAZILIM sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile PARS OYUN VE YAZILIM’un hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla , kullanıcılarımıza ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. tarafları bilme, (e) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (f) yasal mevzuat uyarınca silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ı) yasal mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar PARS OYUN VE YAZILIM’un yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca PARS OYUN VE YAZILIM’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda PARS OYUN VE YAZILIM’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın PARS OYUN VE YAZILIM’la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’da ve bu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel verileriniz, açık rızanızın alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında toplanmaktadır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, PARS OYUN VE YAZILIM’a başvurarak, kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, (f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz veya KVKK’nın 11. maddesi uyarınca taleplerinizi info@parsgamestudio.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

 

PARS OYUN VE YAZILIM Şans Teknolojileri ve Mobil Oyun A.Ş.

ENGLISH

PARS OYUN VE SOFTWARE INC. (“PARS OYUN VE YAZILIM ”) has adopted the following rules regarding personal data. PARS OYUN VE SOFTWARE, Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“KVKK”) m. In order to fulfill the lighting obligation arising from 10, the following explanations are brought to the attention of our users and third parties who use our website and/or mobile applications. PARS OYUN VE YAZILIM reserves the right to update the text of this Statement on the Protection of Personal Data at any time within the framework of changes that can be made in the current legislation.

There are regulations in various laws regarding the use of personal data of our users. In the first place, the principles of protection of personal data were determined with KVKK. In addition, the Law No. 6563 on the Regulation of Electronic Commerce includes a provision on the protection of personal data. Penal sanctions are envisaged in some cases for the protection of personal data through the provisions of the Turkish Penal Code No. 5237.

On the other hand, it is necessary to collect and use data in order to fulfill our obligations arising from the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer and the Regulation on Distance Contracts.

Facebook, Google Plus etc. When you connect to our social and mobile games by using your social platform profiles and play our games, you give permission to the mentioned platforms to share with us; when you make a 'contact us' request for customer support or technical support; When you subscribe to the newsletter of PARS OYUN VE YAZILIM ; When you participate in feedback, surveys or competitions and/or use PARS OYUN VE YAZILIM sites, your data is processed by PARS OYUN VE YAZILIM in accordance with the provisions of the relevant legislation. PARS OYUN VE YAZILIM does not collect any personal data of users playing social and mobile games directly from its source, only Facebook, Google Plus etc. collects the information of users who play games with their social platform profiles from the aforementioned platforms within the framework of the permission obtained from the users of the relevant platforms.

In order to provide better service to users and within the framework of legal obligations, PARS OYUN VE YAZILIM ; Your location information obtained through your IP address; your device and browser information; your browsing information and your usage habits of our games, which we obtained through mobile analysis or Google Analytics, and your in-game or out-of-game user actions; will collect, process, store it securely and share it with third parties provided that all or some of your aforementioned information is anonymized.

PARS OYUN VE YAZILIM, also, when you send your resume to our website to apply for a job and upload your resume to PARS OYUN VE YAZILIM's website, your personal data of general and special nature can be processed.

PARS OYUN VE YAZILIM will be able to record, store, update, classify, process and disclose and transfer your personal information to third parties to the extent permitted by the legislation.

 

 

Your personal data is used for the following purposes:

- To save e-mail address and other necessary information for communication,

-Providing appropriate services to our users,

- Offering special advertisements, campaigns and other benefits to our users, customer segmentation in line with the data obtained through all kinds of marketing and advertising activities, data mining and other statistical analysis, developing and improving customer data quality, loyalty actions for customer management, cross-selling and lost sales. To design and manage customer re-acquisition actions,

- To be able to offer suggestions to our customers by our contracted institutions and solution partners, to inform our customers about our services,

- To be able to evaluate customer complaints and suggestions about our services,

To be able to fulfill our legal obligations and to use our rights arising from the current legislation,

- To fulfill our obligations arising from the legislation,

- To provide information to public officials on matters related to public safety upon request and in accordance with the legislation

-Personal data collected during the recruitment process of employee candidates and special quality personal data collected according to the nature of the job, by PARS OYUN VE YAZILIM ; Execution of the activities determined by the human resources policy, recruitment, evaluating the qualification, experience and interest of the candidate for the open position, checking the accuracy of the information submitted by the candidate, if necessary, or contacting third parties and conducting research about the candidate, communicating with the candidate about the application and recruitment process .

Personal data shared with PARS OYUN VE YAZILIM are under the supervision and control of PARS OYUN VE YAZILIM . PARS OYUN VE YAZILIM , as a data controller, has undertaken the responsibility of establishing the necessary organization and taking and adapting technical measures in order to protect the confidentiality and integrity of information in accordance with the provisions of the relevant legislation in force. Being aware of our obligation in this regard, penetration tests are carried out periodically in accordance with international and national technical standards on data privacy, and we hereby inform you that we always update our data processing policies.

Providing appropriate services to our users, offering special advertisements, campaigns and other benefits to our users, customer segmentation in line with the data obtained through all kinds of marketing and advertising activities, data mining and other statistical analysis, developing and improving customer data quality, loyalty actions for customer management, Personal data of our users are shared with our business partners, provided that they are anonymized, in order to design and manage cross-selling and regain lost customers actions, to offer suggestions to our customers by our contracted institutions and solution partners, and to inform our customers about our services.

In other cases, the sharing of personal data of our users with third parties takes place within the framework of the consent of our users, and as a rule, personal data is not transferred to third parties without the consent of our users.

However, due to and limited to our legal obligations, personal data is shared with courts and other public institutions.

Necessary technical and legal measures are taken to prevent violations of rights during data transfer to third parties. However, PARS OYUN VE YAZILIM is not responsible for the breaches that occur in the risk area of the third party's responsibility and due to the data protection policies of the third party receiving the personal data.

Sending commercial electronic messages to our users, provided that your personal data is anonymized, with the shareholders of PARS OYUN VE YAZILIM, with our direct/indirect domestic/foreign affiliates, with program partner institutions and organizations that we cooperate with in order to carry out our activities, with domestic/foreign persons and institutions from which we receive data storage services in the cloud environment. It can be shared with domestic/foreign organizations that we have agreements with, and with various domestic and foreign agencies, advertising companies and survey companies and other domestic/foreign third parties within the scope of various marketing activities in order to provide you with better service and customer satisfaction, with our relevant business partners.

In accordance with KVKK, your personal data; (a) to learn whether it has been processed, (b) to request information if it has been processed, (c) to learn the purpose of the processing and whether it is used in accordance with its purpose, (d) to know the 3rd parties to which it is transferred in the country or abroad, (e) to request correction if it is incomplete or incorrectly processed. , (f) to request deletion or destruction in accordance with the legal legislation, (g) to request notification of the transactions made in accordance with subparagraphs (e) and (f) above, to the third parties to which it has been transferred, (h) to have a result against you due to the analysis exclusively by automated systems. We would like to remind you that you have the right to object to the removal of the damage, (i) to demand the compensation of the damage in case you suffer damage due to the processing in violation of the legal legislation.

The rights you have in accordance with the KVKK are the obligations of PARS OYUN VE YAZILIM . We would like to inform you that we process your personal data with this awareness and to the extent required by the legislation, in case of legal changes, we will update this information on our page in accordance with the new legislation, and you can easily follow the updates on this page at any time.

Pursuant to Article 4 of the KVKK, PARS OYUN VE YAZILIM has the obligation to keep your personal data accurate and up-to-date. In this context, in order for PARS OYUN VE YAZILIM to fulfill its obligations arising from the current legislation, our users are required to share their correct and up-to-date data with PARS OYUN VE YAZILIM . If your data is changed in any way, we request you to update your data by contacting us through the communication channels listed below.

Your personal data that you have shared with us will not be shared with third parties except for the purposes of processing and sharing stipulated in the KVKK and this text, or without your explicit consent.

Your personal data is required to process your personal data, provided that your express consent is obtained, it is expressly stipulated in the law, it is made public by the data subject, it is directly related to the establishment or performance of a contract, it is necessary to fulfill our legal obligations as a data controller, it may harm your fundamental rights and freedoms. It is collected in cases where data processing is necessary for our legitimate interests as a data controller, provided that we do not provide it.

By applying to PARS OYUN VE YAZILIM , your personal data; (a) to learn whether it is processed, (b) to request information if your personal data has been processed, (c) to learn the purpose of processing your personal data and whether it is used in accordance with its purpose, (d) to know the third parties to whom your personal data is transferred in the country or abroad, (e) ) to request the correction of your personal data if it is incomplete or incorrectly processed, (f) to request the deletion or destruction of your personal data within the framework of the conditions stipulated in Article 7 of the KVKK, (g) to the third parties to whom your personal data is transferred, in accordance with subparagraphs (e) and (f) listed above. We would like to remind you that you have the right to request notification of the actions taken, (h) to object to the emergence of a result against you due to the analysis of your personal data exclusively by automated systems, and (i) to request the compensation in writing in case you suffer damage due to the unlawful processing of your personal data.

You can send all your questions and opinions about your personal data or your requests in accordance with Article 11 of the KVKK to our e-mail address info@parsgamestudio.com.

 

PARS OYUN VE YAZILIM A.S.

bottom of page